Lepingutingimused

EURO OIL AS KLIENDIKAARDI LEPINGU ÜLDTINGIMUSED

  1. Mõisted.

1.1. Müüja – Euro Oil AS, kes väljastab Kliendile Lepingus kokkulepitud kliendikaardi, mille alusel müüb Kliendile Kaupa või muid teenuseid.

1.2.  Ostja/Klient – Klient on füüsiline või juriidiline isik, kellega on Euro Oil AS sõlminud kliendikaardilepingu (edaspidi Leping) ja kellele on väljastatud Kliendikaart.

1.3.  Kliendikaart – deebetkaart, mis toimib ettemaksu või sooduskaardina või krediitkaardil põhinev elektrooniline maksevahend, mis kehtib kauba või teenuse eest tasumisel Euro Oil AS-i ja Euro Oil AS-i koostööpartnerite tanklates.

1.4. Leping – Euro Oil AS ja Ostja vahel sõlmitud kokkulepe Kliendikaardi kasutamiseks ja Kaupade ja teenuste ostu-müügitingimuste kohta.

1.5. Tehing – Kliendile kaupade müük ja teenuste osutamine ning nende eest Kliendikaardiga tasumine.

1.6.  Krediidilimiit – kokkulepitud piirsumma Eurodes, mille ulatuses võib Klient teha tehinguid.

1.7.  Ettemaks – Kliendi poolt Euro Oil AS-i arvelduskonto(de)le kantud rahasumma, mille ulatuses võib Klient teha ettemaksul põhineva Kliendikaardiga Tehinguid.

1.8. PIN kood – Kliendikaardi autoriseerimiseks kasutatav salajane identifitseerimisnumber, mis antakse Kliendile Kliendikaardi väljastamisel.

1.9. Koostööpartneri tankla – tankla, mis teenindab Euro Oil AS-i Kliendikaarte.

 

  1. Kliendikaardi kasutamise tingimused.

2.1. Klient on kohustatud tanklates sisestama PIN koodi makseterminalis olevasse lugejasse. Õigesti sisestatud PIN koodi loetakse Kliendi digitaalallkirjaks.

2.2. Tehingu sooritamisel on teenindajal õigus nõuda Kliendikaardi kasutajalt isikut tõendava dokumendi esitamist ja/või sõiduki registreerimistunnistust. Kahtluse korral on Euro Oil AS-i esindajal õigus Tehingu teostamisest keelduda.

2.3. Kliendikaardi PIN kood on konfidentsiaalne, see on teada ainult Kliendile ja see väljastatakse Kliendikaardi üleandmisel Kliendile või tema poolt volitatud isikule.

2.4. Klient on kohustatud  Kliendikaardi PIN koodi  mitte avaldama kolmandatele isikutele ja hoolitsema selle eest, et talle antud salajane PIN kood ei oleks kolmandatele isikutele kättesaadav.

2.5. Kliendikaardi kasutamine suletakse, kui PIN koodi on sisestatud kolm korda järjest valesti või kui Klient ei ole täitnud nõuetekohaselt maksekohustusi või ületatakse Krediidilimiiti või Ettemaksu summa on otsas. Euro Oil AS ei vastuta Kliendikaardi kasutamise sulgemisest tulenevate kahjude eest.

2.6. Euro Oil AS ei vastuta Kliendikaardi ja/või PIN koodi kaotamisest, vargusest või kolmandate isikute valdusesse sattumisest tekkinud kahjude eest. Klient jääb Kliendikaardi andmisel kolmandatele isikutele, kes ei ole Lepingu pooleks, otseseks vastutajaks ja kohustub Euro Oil AS-ile tasuma Kliendikaardiga teostatud tehingute eest.

2.7. Kliendi Krediidilimiit peab olema vastavuses tema reaalse tarbimisega. Euro Oil AS-il on ühepoolselt õigus Kliendi Krediidilimiiti vähendada, sõltuvalt Kliendi poolt Kliendikaardiga sooritatud Tehingute kogusummast ja ostetavast Kauba mahust. Klient kohustub mitte ületama Krediidilimiiti ja mitte tasuma Kaardiga Krediidilimiidi täitumisel. Kliendi Krediidilimiiti ületanud ostudelt on Euro Oil AS-il õigus mitte arvestada Kliendile Lepingujärgset allahindlust. Klient kohustub tasuma Euro Oil AS-ile krediidilimiidi ületamise korral summad, mis ületavad Krediidilimiiti.

2.8. Kui Ettemaksul põhineva Kliendikaardiga on tehtud Tehinguid rohkem, kui Ettemaksu summa, kohustub Klient tasuma ka Ettemaksu ületavate Tehingute eest.

2.9. Kliendi poolt Krediidilimiidi ületamisel, Kaardi mittekasutamisest ja/või  maksekohustuste rikkumise korral on Euro Oil AS-il õigus Kliendi kõik Kliendikaardid sulgeda. Euro Oil AS ei vastuta Kliendile Kliendikaardi sulgemisest tekkida võivate kahjude eest.

2.10. Lepingu lõppedes või Kliendikaardi tähtaja saabumisel ning uue saamisel kohustub Klient tagastama Euro Oil AS-ile kuuluva Kliendikaardi.

 

  1. Arveldused ja maksekohustus.

3.1. Kõik arveldused teostatakse teenuste osutamise päeval kehtivates müügihindades, millest arvutakse maha kokkulepitud soodustused.

3.2. Fikseeritud hind on teatud ajaperioodiks Euro Oil AS-i   poolt sätestatud hind. Fikseeritud hinna muutmine pärast Lepingu põhitingimustes märgitud ajaperioodi lõppu ja pärast seda toimub Euro Oil AS ja Kliendi  vahel kokku lepitud korras.

3.3. Euro Oil AS esitab Kliendile arve koos eelmise tarbimisperioodi Tehingute väljavõttega pärast tarbimisperioodi lõppu.  Arve tähtaegne esitamata jätmine ei vabasta Klienti maksekohustusest. Kui Klient ei ole arvet saanud, kohustub Klient sellest koheselt  teavitama Euro Oil AS-i, misjärel väljastatatakse Kliendile  kordusarve.

3.4. Klient kohustub Kliendikaardiga sooritatud  Tehingute, kaardi jm teenustasude eest tasuma tarbimiskuul tarbitud kütuse ja kauba eest Lepingus ja arvel näidatud ulatuses ja maksetähtajaks Euro Oil AS-i arveldusarvele.Kliendil on kohustus tasuda kõigi Kliendikaardiga sooritatud Tehingute, sealhulgas sideliini rikke tõttu või muul põhjusel võimalikuks osutunud Krediidilimiiti ületavate Tehingute eest.

3.5. Rahaliste kohustuste täitmisega viivitamisel on Euro Oil AS-il  õigus  sulgeda Kliendile väljastatud Kliendikaardid ja nõuda Kliendilt tähtaegselt tasumata summast viivist 0,2 % päevas iga viivitatud päeva eest.

3.6. Lepingu alusel tasumisele kuuluvatest summadest loetakse esimeses järjekorras tasutuks viivised ja seejärel põhivõlgnevus alates varasemast võlgnevusest. Kirjeldatud kohustuste täitmise järjekord kehtib sõltumata Kliendi ühepoolsest tahtest.

3.7. Pretensioonid arve osas tuleb koos nõuet tõendavate dokumentidega esitada 7 päeva jooksul arve väljastamisest. Hilisemaid pretensioone ei arvestata. Arve vaidlustamisest või muu vaidluse lahendamisest ning mistahes pretensioonide esitamisest sõltumata on Kliendil kohustus arve(d) tasuda Euro Oil AS-ile tähtaegselt.

3.8. Juhul kui Klient ei ole tasunud , Euro Oili arveldusarvele eelmisel tarbimisperioodil tarbitud kütuste ja muude kaupade eest maksetähtajaks, katkestab Euro Oil Kliendile kauba väljastamise ning kokkuleppelised soodustused uuel perioodil ei rakendu.

 

  1. Vastutus.

4.1. Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral on Klient ja Euro Oil AS õigustatud kasutama kõiki Lepingus või õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendeid.

4.2. Klient kohustub tasuma Euro Oil AS-ile kõik oma kohustuste mittetäitmisega või mittekohase täitmisega, sealhulgas nõude sissenõudmisega seotud kulud. Euro Oil AS-il on õigus nõuda iga Kliendile võlgnevusest meeldetuletamise, hoiatuskirja või muu sarnase kirja esitamise eest teenustasu.

4.3. Kliendil on kohustus täita kõik Lepingujärgsed kohustused ka siis, kui Kliendi äriühingus on toimunud juhtorganis või nõukogus või omanike (edaspidi nimetatud Liikmed) osas vahetus.

4.5. Euro Oil AS ei vastuta Kliendikaardiga koostööpartneri tanklates ostetud kaupade/teenuste kvaliteedi või kahjude eest. Klient kohustub sellekohased vaidlused lahendama vahetult konkreetse teenuse osutajaga.

 

  1. Lepingu kehtivus, ülesütlemine ja tingimuste muutmine.

5.1. Leping jõustub Kliendile Kliendikaardi Lepingu allkirjastamisest ja on sõlmitud tähtajaliselt, mis pikeneb automaatselt ühe kalendriaasta kaupa.

5.2. Euro Oil AS-il on õigus muuta ühepoolselt Lepingu üld –ja eritingimusi, kui ta teatab muudatustest eelnevalt kodulehel internetis või mõnel muul viisil. Muudatuste tegemist ei pea Euro Oil AS eelnevalt põhjendama, kaasa arvatud muudatused allahindluses toodetele või teenustele. Kliendikaardi kasutamist peale muudatuste tegemist ja teavitamisest eelpool nimetatud korras käsitletakse kui vastava muudatuse aktsepteerimist.

5.3. Euro Oil AS-il on õigus Leping erakorraliselt üles öelda ilma etteteatamistähtaega järgimata, kui Klient:

5.3.1. ei täida  Euro Oil AS-i ees maksekohustusi nõuetekohaselt

5.3.2. ületab Lepingus ja selle lisades sätestatud krediidilimiiti või ületab ettemaksu summat;

5.3.3. rikub mistahes muul Lepingus ja selle lisades sätestatud kohustusi;

5.3.4. on sõlminud Lepingu omamata selleks õigusi või volitusi;

5.3.5. Kliendi suhtes on algatatud pankroti-, likvideerimismenetlus või muu menetlus;

5.3.5. on  esitanud Euro Oil AS-ile  valeinformatsiooni  oma  juriidilise  staatuse  või  majandusliku  seisukorra  kohta;

5.3.6. ei esita Lepingu punktis 6.3 toodud aruandlust.

5.3.7. kui Kliendil on tekkinud majandusliku olukorra selline halvenemine või halvenemise oht, mis Euro Oil AS-i hinnangul seab kahtluse alla Lepingu või tagatislepingu nõuetekohase täitmise.

5.4. Lepingu lõpetamisega seotud avaldused peavad olema esitatud tähitult kirjalikus vormis ja edastatud äriühingu seaduslikule esindajale. Lepingu lõppemisel kohustuvad pooled täitma Lepingujärgsed kohustused ja Klient on kohustatud tagastama Euro Oil AS-ile Kliendikaardi. Lepingu ülesütlemisega samaaegselt on Euro Oil AS-il õigus  sulgeda  Kliendile väljastatud kõik Kliendikaardid.

 

  1. Muud tingimused.

6.1. Klient kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Lepingu sisu, sh allahindlus, maksetähtaeg, Krediidilimiit.

6.2. Klient on kohustatud kirjalikult teavitama Euro Oil AS-i Lepingus fikseeritud kontaktandmete st nime, aadressi, pangarekvisiitide, kontaktisiku või mõne muu rekvisiidi  muudatustest, pankrotiavalduse esitamisest Kliendi vastu, reorganiseerimisest, likvideerimisest, võõrandamisest, äriühingu juhtorganis toimuvatest muudatustest 7 (seitsme) päeva jooksul alates vastava sündmuse toimumisest.  Eeltoodud muudatustest  mitteteavitamisel loetakse, et Lepingus toodud Kliendi andmed kehtivad. Nimetatu kohaselt loetakse Euro Oil AS-i poolt edastatud teated, kirjad ja arved Kliendile kättetoimetatuks kui need on postitatud Lepingus toodud andmete alusel.

6.3. Euro Oil AS-il on õigus nõuda Kliendilt Euro Oil AS-i poolt märgitud tähtpäeva seisuga bilansi ja kasumiaruande viivitamiseta esitamist sõltumata Poolte varasemast kokkuleppest finantsaruannete esitamise kohta.

 

 7. Kliendi andmete edastamine.

7.1. Klient nõustub tema poolt Euro Oil AS-ile avaldatud andmete kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ja võlasummade, edastamisega kolmandatele isikutele, AS-ile Krediidiinfo ja inkassole ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäirete registris. Klient saab tema kohta AS-i Krediidiinfo poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.krediidiinfo.ee. Klient on nõus, et Euro Oil AS võib Kliendile edastada enda ja  koostööpartnerite pakkumisi.

 

8.Vaidluste lahendamine.

8.1. Lepingust või sellest tulenevatest kohustutest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse poolte vahel läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandluse alusel Harju Maakohtus.

 

  1. Lõppsätted.

9.1. Klient kinnitab Lepingule allakirjutamisega, et on piisava põhjalikkusega tutvunud Lepingu tingimustega ning mõistab Lepingu sõlmimisega Kliendile võetavate kohustuste olemust.

9.2. Pooled kinnitavad Lepingule alla kirjutades, et neil on kõik õigused ja volitused Lepingule allakirjutamiseks ja Lepingu sõlmimine ei riku ega ületa nende volitusi ning ei ole vastuolus esindatava äriühingu põhikirja või teiste tema tegevust reguleerivate dokumentidega.

9.3. Käesolev Leping on koostatud ja sõlmitud kahes (2) identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks eksemplar jääb Euro Oil AS-ile ja teine Kliendile.

 

  1. Poolte allkirjad.

MÜÜJA                                                                  KLIENT / OSTJA

EURO OIL AS                                                        ETTEVÕTTE NIMI

 

müügiesindaja                                                          juhatuse liige

Müügiesindaja  nimi                                                 Eesnimi Perekonnanimi

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                               /allkirjastatud digitaalselt/

____________________                                                           ____________________